Geloofsbelijdenis

De Evangelische Gemeente ‘De Ambassade’ ziet zichzelf als onderdeel van de Gemeente van Jezus Christus en aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, bestaande uit alle canonieke boeken in hun oorspronkelijke vorm, als het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God.


Daarom geloven en belijden wij:

  • Er is één God, Schepper van hemel en aarde, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest;


  • Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, waarachtig God en waarachtig mens, onze Heer. Hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de Heilige Geest. Hij heeft geleden en is gekruisigd onder Pontius Pilatus als Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, want alle mensen zijn geboren met een zondige natuur en kunnen alleen gered worden door het verzoenend werk van Jezus Christus. Zij die in Zijn plaatsvervangend offer geloven, worden allen gerechtvaardigd op grond van Zijn vergoten bloed. Hij verrees op de derde dag uit de dood naar de Schriften. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader als onze Grote Hogepriester.


  • Hij zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen en Zijn Koninkrijk van gerechtigheid en vrede te stichten;


  • de Heilige Geest is een Goddelijke Persoon. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Allen die in Jezus Christus geloven doet Hij wedergeboren worden en verzegelt hen als kind van God. Hij woont in hen, leidt en onderwijst hen en geeft kracht. Hij vervult hen, waardoor zij in staat zijn tot eer van God te leven;


  • de Gemeente van Jezus Christus bestaat uit allen die in Hem geloven, verlost zijn door Zijn bloed en wedergeboren door de Heilige Geest. De Gemeente is het Lichaam van Christus waarvan Hij zelf het Hoofd is. De Gemeente heeft de opdracht om als Zijn getuige uit te gaan, het Evangelie predikend aan alle natiën;


  • er is een lichamelijke opstanding, voor gelovigen ten eeuwige leven en voor ongelovigen ten oordeel;


  • dat de doop door onderdompeling en het Heilig Avondmaal door Jezus Christus ingestelde sacramenten zijn, die de Gemeente volgens Zijn voorbeeld moet onderhouden;


  • afhankelijk te zijn van de genade van God en te vertrouwen op de zegen en bevestiging van ons werk.