Zondagochtendsamenkomsten

In de zondagochtendsamenkomsten komt de gemeente samen voor lofprijzing en aanbidding en voor onderwijs uit Gods woord. Vaste onderdelen in de samenkomst zijn samenzang, gebed, mededelingen, verootmoediging en een aparte tijd voor lofprijs en aanbidding. Tijdens de tijd voor lofprijs en aanbidding worden er staande (voor diegenen die dat kunnen) liederen gezongen tot eer van God en worden er hardop gebeden uitgesproken die onze God en Vader de eer brengen die Hem toekomt.

Ook wordt tijdens iedere zondagochtend-samenkomst, met uitzondering van de welkomstdienst, het Heilig Avondmaal gevierd. Het Heilig Avondmaal is één van de vier pijlers waarop de gemeente rust, zoals ook beschreven staat in Handelingen. Een ieder die belijdt dat God zijn Vader is en erkent dat Jezus Christus zijn opgestane Zoon is, wordt van harte uitgenodigd om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Door het brood te breken en de wijn tot ons te nemen verkondigen wij het lijden en sterven van Jezus Christus tot onze redding. Vieren van het Avondmaal bevestigt en benadrukt ook onze eenheid in Hem en bemoedigt en versterkt ons in het geloof. Die eenheid wordt tijdens het vieren van het Avondmaal benadrukt door gezamenlijk het stukje brood tot ons te nemen.

Na al deze vaste onderdelen volgt de woordverkondiging die bedoeld is om de gelovigen te bemoedigen, te vormen, te troosten en te corrigeren. De woordverkondiging wordt over het algemeen door een ander gehouden dan degene die de samenkomst is begonnen. De dienst wordt besloten met voorbede voor de gemeente en de uitgezonden zendelingen, waarna de gemeente gezegend wordt.

Klik hier voor een overzicht van onze diensten.

 

Overzicht: Zondagdiensten
Zondagochtendsamenkomsten
Welkomstdiensten
Doopdiensten
Bij de diensten